Antibodies to Infectious Disease Antigens

Antibodies to Infectious Disease Antigens

Products Price Order

Anti-Tetanus Toxin, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 290.00


Anti-Toxoplasma Gondii, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 250.00


Anti-Treponema Pallidum, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 250.00