Antibodies to Infectious Disease Antigens

Antibodies to Infectious Disease Antigens

Products Price Order

Anti-human Parvovirus B19 VP1 antigen, monoclonal mouse

Size: 
Price  EUR 495.00


Anti-human Parvovirus B19 VP1/VP2 antigen, monoclonal mouse (Kopie 1)

Size: 
Price  EUR 495.00


Anti-Pseudomonas Mallei LPS, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 270.00