Antibodies to Infectious Disease Antigens

Antibodies to Infectious Disease Antigens

Products Price Order

Anti-Ebola Virus, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 380.00


Anti-Echinococcus granulosis, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 315.00


Anti-Epstein-Barr Virus, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 280.00


Anti-Escherichia coli heat-labile enterotoxin A-chain, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 290.00


Anti-Escherichia coli heat-labile enterotoxin B-chain, monoclonal, mouse (Kopie 1)

Size: 
Price  EUR 290.00