Antibodies to Infectious Disease Antigens

Antibodies to Infectious Disease Antigens

Products Price Order

Anti-Borrelia Burgdorferi Garinii, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 270.00


Anti-Borrelia Burgdorferi Garinii, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 270.00


Anti-Borrelia Burgdorferi Sensu Stricto, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 270.00


Anti-Borrelia Burgdorferi Sensu Stricto, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 270.00